Drodzy Klienci!

System udzielania rabatów przez NetCredit ulega zmianie od dnia 1.08.2019. Od tego dnia cofnięte zostaną wszystkie przysługujące Klientom rabaty, a do powszechnego użyku zostają wprowadzone Kody rabatowe.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nowego programu rabatowego „Kody Rabatowe”:

 

REGULAMIN PROGRAMU RABATOWEGO „KODY RABATOWE”

§1
Organizator

Organizatorem Promocji są:

 1. AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5252648921,
  oraz
 2. PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906.

zwane dalej „Organizatorem” i „Pożyczkodawcą”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;
b) Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez Pożyczkodawcę;
c) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;
d) Pożyczkodawca – oznacza spółkę AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158, REGON 363799654 lub spółkę PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906.
e) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę powtórzonej Pożyczki udzielonej pod marką NetCredit po wykorzystaniu otrzymanego przez Pożyczkobiorcę Kodu rabatowego.
f) Serwis – oznacza stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
g) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy zgodnie z umową pożyczki.
h) Kod rabatowy  elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający do uzyskania zniżki poprzez wprowadzenie go w Panelu Klienta w Serwisie. Wysokość rabatu będzie każdorazowo określana przez Organizatora Promocji.
i) Program – Program Rabatowy Net Credit

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Czas obowiązywania Promocji jest określony przez termin ważności pobranego Kodu rabatowego.
 2. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie:
  1. osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie www.netcredit.pl oraz złożyły aplikację o powtórzoną pożyczkę za pomocą kanału on-line lub telefonicznie;
  2. Klienci Net Credit, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych;
  3. Klienci, którzy nie posiadają w stosunku do Pożyczkodawcy jakiekolwiek zaległości w spłacie poprzedniej Pożyczki NetCredit.
 3. Uczestnik Promocji nabywa Kod rabatowy drogą eletroniczną za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub dedykowanej strony internetowej.
 4. Uczestnik Promocji nabywa Kod Rabatowy wyłącznie, jeśli spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Prawo do Rabatu wynikające z Kodu Rabatowego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 7. Wysokość udzielonego rabatu jest zmienna, zależna od rodzaju aktualnie prowadzonej Promocji przez Organizatora Promocji i jest określona przez Kod Rabatowy.
 8. Powtórzona Pożyczka Net Credit zostaje udzielona Pożyczkobiorcy z zastosowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty, które oznaczają udzielenie Pożyczkobiorcy rabatu liczonego od pierwotnej kwoty Prowizji lub Prowizji i Odsetek.
 9. Zniżka obowiązuje jedynie w przypadku terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki z Rabatem najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy.
 10. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest:
  1. wpisanie otrzymanego Kodu rabatowego, z zachowaniem oryginalnej pisowni, w miejscu wyznaczonym w Panelu Klienta w Serwisie;
  2. złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu najpóźniej w ostatnim dniu ważności Kodu rabatowego;
 11. Pożyczka udzielona w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 5000 zł, a okres kredytowania wynosi 30 dni.
 12. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty przed lub po upływie terminu ważności Kodu rabatowego nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Pośrednika , chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
 14. W przypadku, gdy Pożyczkobiorcy przysługuje dwa lub więcej rabatów, stosuje się najwyższy przysługujący rabat, natomiast rabaty i Promocje nie podlegają sumowaniu ani łączeniu
 15. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki bez podania przyczyny.

§4.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Pośrednik.
 2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Pośrednika, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem: [email protected].
 3. Pośrednik będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Pośrednika i wykonanie umowy.
 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w § 3 powyżej oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.
 6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy Promocji:
  1. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
  2. mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.
 8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć na stronie https://www.netcredit.pl/support/questions/polityka-prywatnosci.

§5.
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie dostępnym na stronie www.netcredit.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Pośrednika, należy składać z dopiskiem Promocja „Kody rabatowe”.
 3. Decyzja Pośrednika w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
 4. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

§6.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator Promocji  ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.
 4. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Pośrednika.